Az erdélyi állásbisztró

Bank­kár­tyás fi­ze­tés:

Egy­sze­rű, ké­nyel­mes, gyors és biz­ton­sá­gos meg­ol­dás. A bank­kár­tyás fi­ze­tés meg­erő­sí­té­se­kor a rend­szer át­irá­nyít­ a EuP­la­tesc ol­da­lá­ra, ahol a kö­vet­ke­ző kár­tya­ada­to­kat kell meg­ad­nod:
• Kár­tya­szám (Numă­rul de card)
• A kár­tyán sze­rep­lő név (Num­ele de pe card)
• Kár­tya ér­vé­nyes­sé­gi dá­tu­ma (Data ex­piră­rii)
• CVV2/​CVC2

A Prí­ma Press Kft. csak a sa­ját ol­da­la­in meg­adott sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ért vál­lal fe­le­lős­sé­get. Part­ne­rek (EuP­la­tesc, on­line bank­ing stb.) in­ter­ne­tes ol­da­la­in meg­adott sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ért nem vál­lal fe­le­lős­sé­get.